advertisement

กรมการจัดหางาน ปล่อยเงินกู้ให้แรงงานนอก สูงสุด 2แสนบาท


advertisement

       นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยว่า ประเทศไทยมีแรงงานนอกระบบจำนวนมากถึง 21 ล้านคน กรมการจัดหางาน จึงมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยส่งเสริมอาชีพในรูปแบบของการรับงานไปทำที่บ้าน ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง เพื่อประโยชน์ในการรับงานไปทำที่บ้านอย่างต่อเนื่อง

        กรมการจัดหางาน จัดตั้งกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้กู้ยืมเงินไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต หรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ปรากฎว่า มีผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางานแล้ว 859 รายชื่อ แบ่งเป็นประเภทบุคคล จำนวน 253 ราย และเป็นกลุ่มบุคคล จำนวน 606 กลุ่ม โดยมีสมาชิกรับงานไปทำที่บ้านจำนวน 5,506 คน ภาพรวมการปล่อยเงินกู้ให้แก่สมาชิกจำนวน 433 รายชื่อ เป็นเงินกว่า 42 ล้านบาท

       ผู้ที่จะกู้ยืมเงินจากกองทุนรับงานไปทำที่บ้าน ต้องมีคุณสมบัติ เป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน และมีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน ซึ่งมีทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล โดยประเภทบุคคลต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท สามารถกู้ยืมเงินได้ไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี

        ประเภทกลุ่มบุคคล จะต้องมีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน มีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 10,000 บาท สามารถกู้ยืมเงินได้ไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี ซึ่งทั้งสองกลุ่มจะมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และมีระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 4 เดือน


advertisement

         เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการดีๆที่จะช่วยให้แรงงานนอกระบบมีโอกาสในธุรกิจมากขึ้น สำหรับผู้รับงานไปทำงานที่บ้านที่ต้องการกู้เงินไปเป็นทุนขยายการผลิต สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 10 แห่ง สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน โทร.1506 กด 2

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมการจัดหางาน


advertisement

advertisement