advertisement

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศปิดสถานศึกษาทั่วประเทศไม่มีกำหนด


advertisement

          เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 63 นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เผยว่า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เซ็นลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย

          กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 ของระเบียบศธ.ว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 ) พ.ศ.2558 จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของศธ.ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยพิเศษดังกล่าว หากมีความจำเป็นให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางแก้ปัญหาให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนในรูปแบบอื่นโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน


advertisement

– -[ads]

       สถานการณ์ตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วง ซึ่งยังคงจำเป็นต้องช่วยกันควบคุมดูแล ไม่ให้มีการชุมนุมหรือจัดกิจกรรมใดๆที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อออกไปได้

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement