advertisement

ขนส่งฯ เผยที่อบรมทำใบขับขี่ 130แห่งทั่วประเทศ ไม่ต้องไปอบรมถึงขนส่งก็ได้


advertisement

      ก่อนที่จะสอบรับใบขับขี่รถทุกประเภทจะต้องมีการอบรมตามหลักสูตรการขับขี่ที่ทางขนส่งกำหนด ถึงจะมีสิทธิ์ในการสอบภาคปฏิบัติขับขี่ได้ เป็นสิ่งที่คนที่จะสอบใบขับขี่รู้เป็นอย่างดี 

         ล่าสุด นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ควบคู่กับการพัฒนากระบวนการขอรับใบอนุญาตขับรถด้วยการนำระบบเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อสร้างมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพี่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ซึ่งต้องผ่านการอบรมภาคทฤษฎีตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด 


advertisement

        จึงได้เพิ่มทางเลือกให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ทำความตกลงกับกรมการขนส่งทางบก โดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีกับสำนักงานขนส่งเพียงอย่างเดียว  ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 130 แห่งทั่วประเทศ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th

         ซึ่งจะมีทั้งหลักสูตรสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตชั่วคราว (อบรม 5 ชั่วโมง) หรือหลักสูตรสำหรับต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (อบรม 1 ชั่วโมง) รวมถึงการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถกรณีใบเดิมสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือสิ้นอายุ 3 ปี ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรม สำหรับนำมายื่นแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบข้อเขียนระบบ E-Exam และทดสอบขับรถ ตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด 


advertisement

       แบบนี้บอกเลยว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึเน ไม่ต้องไปอบรมที่ขนส่งเพียงที่เดิมสามารถที่จะไปอบรมบริษัทรัฐแลเอกชน ที่ทางขนส่งรับรองสามารถเข้าไปตรวจเช็กได้ 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก dlt.go.th


advertisement