advertisement

ครม.แต่งตั้งข้าราชการ C9-C10 แทนตำแหน่งว่างและคนเกษียณ


advertisement

      วันที่ 20 ส.ค. 62 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม. ว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง และผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ราย ได้แก่

        นายอัษฎาพร ไกรพานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง , นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล , นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ

        ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ การเร่งรัดผลักดันนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติและเพื่อการบริหารราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความต่อเนื่องสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่มีช่องว่าง ก็จำเป็นจะต้องมีการหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง และบริหารงานให้เดินหน้าต่อไปได้นั่นเองค่ะ

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement