advertisement

ครม.ไฟเขียว ธอส.เพิ่มวงเงินกู้บ้าน วงเงินกู้สูงสุดเพิ่มเป็น 1.2 ล้าน


advertisement

       เมื่อวาน (16 มิ.ย.63) ที่ผ่านมา ที่ประชุม ครม.เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง) สำหรับลูกค้ารายย่อย หรือ Post Finance ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยปรับเพิ่มราคาซื้อขายบ้านไม่เกิน 1.2 ล้านบาท/หน่วย และวงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 1.2 ล้านบาท จากเดิมที่กำหนดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

       ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับราคาที่ดินในปัจจุบัน และสอดรับกับนโยบายรัฐในการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเป็นของตนได้ รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของบีโอไอเพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุนในกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยด้วย

       ครม.ยังมีมติให้ส่งเสริมผู้ประกอบการที่ก่อสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยได้รับสิทธิการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือ กรณีที่อยู่อาศัยที่ขอรับการส่งเสริมตั้งอยู่ใน กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ต้องจำหน่ายราคาต่อหน่วยไม่เกิน 1.2 ล้านบาท (รวมที่ดิน) ส่วนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นต้องจำหน่ายราคาหน่วยละไม่เกิน 1 ล้านบาท และจำหน่ายให้แก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น [ads]

       ทั้งนี้ ยังคงมติ ครม.เดิมเมื่อวันที่ 20 พ.ย.61 ที่เห็นชอบหลักการโครงการบ้านล้านหลังวงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท โดยแบ่งลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1.รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท วงเงินกู้ 40,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยเงินกู้ปีที่ 1-5 ดอกเบี้ย 3% ต่อปี ปีที่ 6-ตลอดอายุสัญญา ลูกค้ารายย่อย MRR ลบ 0.75% ต่อปี ลูกค้าสวัสดิการ MRR ลบ 1% ต่อปี และ 2.รายได้ต่อเดือนเกิน 25,000 บาท วงเงินกู้ 10,000 ล้านบาท โดยปีที่ 1-3 ดอกเบี้ยคงที่ 3% ปีที่ 4-ครบอายุสัญญา ลูกค้ารายย่อย MRR ลบ 0.50% ลูกค้าสวัสดิการ MRR ลบ 1% (ดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.275%)

       สำหรับผลการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว ณ วันที่ 1 มิ.ย.2563 ธอส.ได้อนุมัติสินเชื่อ 27,614 ราย เป็นจำนวนเงิน 19,632.12 ล้านบาท แบ่งออกเป็น กลุ่มที่ 1 มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน มีจำนวน 22,862 ราย วงเงิน 16,265.38 ล้านบาท และกลุ่มที่ 2 มีรายได้เกิน 25,000 บาทต่อเดือน มีจำนวน 4,752 ราย วงเงิน 3,366.74 ล้านบาท


advertisement

       ปัจจุบัน ธอส.ได้อนุมัติสินเชื่อแล้ว 27,614 ราย วงเงิน 19,632.12 ล้านบาทแบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน จำนวน 22,862 ราย และกลุ่มที่2 รายได้เกิน 25,000 บาทต่อเดือน มีจำนวน 4,752 ราย.

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement

advertisement