advertisement

จังหวัดนนทบุรี ประกาศเคอร์ฟิว กำหนดเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน


advertisement

        เมื่อวันที่ 31 มี.ค. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงนามในประกาศ เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ฉบับที่ 2: ขอความร่วมมือประชาชนงดการออกนอกเคหสถาน ระบุว่า…

       ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2563 ที่พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยขณะนี้พบจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสโรคในจังหวัดนนทบุรี เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกวัน ทั้งยังมีผู้ป่วยบางรายเสียชีวิต

         ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงดำเนิน เช่นนี้ต่อไป อาจมีจำนวนผู้ป่วยมากจนเกินขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งจำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขก็อาจไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

         ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติตต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นซอนของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563ประกอบความในข้อ 5 ข้อ 7และข้อ 10 ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558(ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 [ads]

         จึงขอความร่วมมือประชาขนทุกคน งดการออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 23.00 น. – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้น เป็นผู้ขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานใน ช่วงเวลาดังกล่าว หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563

         สถานการณ์ตอนนี้ในหลายๆจังหวัดถือว่าน่าเป็นห่วงมากๆ ซึ่งก็คงต้องมีมาตรการต่างๆออกมาควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์แย่ลงค่ะ

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement

advertisement