advertisement

ชายไทยถึงเกณฑ์เตรียมตัว กำหนดการตรวจเลือกทหาร 63 ออกมาแล้ว


advertisement

        จากกรณีกองทัพบก กำหนดให้มีการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการกองประจำการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน ของทุกปีนั้น เลื่อนกำหนดการเดิมออกไปเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด 

        ล่าสุด ทางด้านกองการสัสดี ได้ประกาศกำหนดวันดำเนินการตรวจเลือกทหารฯ ประจำปี 2563 ในห้วง 23 ก.ค. – 31 ส.ค. ดังนี้ 

        1. กำหนดให้ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. – 22 ก.ค. 63 เป็นการแก้ไขหมายเรียกฯ (แบบ สด.39) การยื่นขอผ่อนผัน และการสละสิทธิ์ผ่อนผัน ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร

        2. กำหนดให้ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 22 ก.ค. 63 ผู้ร้องขอสมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ดำเนินกรรมวิธี ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร และทำการตรวจเลือกฯ ในระหว่างวันที่ 23 – 25 ก.ค. 63 ณ สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ กลาง ของ จว./คณะตรวจเลือก โดยให้พิจารณาหน่วยทหารในพื้นที่เป็นลำดับแรก กรณีไม่มีหน่วยทหารในพื้นที่ ให้พิจารณาใช้สถานที่ ที่เหมาะสม[ads]

        3. กำหนดให้ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. – 23 ส.ค. 63 เป็นการตรวจเลือกฯ ปกติโดยใช้สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ ของแต่ละเขต/อำเภอ ตามที่ผู้อำนวยการเขต/นายอำเภอกำหนดไว้ ในหมายเรียกฯ (แบบ สด.35)

        4. กำหนดให้ผู้ที่ขอผ่อนผันทำการตรวจเลือกฯ โดยเริ่มทำการตรวจเลือกต่อจากวันสุดท้ายของการตรวจเลือกฯ ปกติในแต่ละคณะตรวจเลือกฯ

        ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว จะต้องไม่เกิน วันที่ 31 ส.ค. 63 ณ สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ กลางเช่นเดียวกับผู้ร้องขอ หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-223-3259

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement