advertisement

ชาวนาเตรียมรับเงิน ธ.ก.ส. เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว ปีการผลิต 62/63


advertisement

       นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 แก่เกษตรกรที่ลงทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรในอัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกินรายละ 20ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท

      โครงการนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและทำให้เกษตรกรได้มีเงินทุนหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวและรักษาคุณภาพข้าวโดยมีเป้าหมายเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์ประมาณ 4.57 ล้านครัวเรือนวงเงินงบประมาณ 25,793 ล้านบาท

       ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรโดยตรงไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 285,887ราย เป็นจำนวนเงิน 1,537 ล้านบาท และจะทยอยโอนอย่างต่อเนื่องจนครบ เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนก่อน เพื่อมิให้มีการจ่ายเงินที่ซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินสำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือการบรรเทาความเดือดร้อนจากปัจจัยผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 


advertisement

      ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งจัดทำข้อมูลส่งให้ ธ.ก.ส.และดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกรโดยเร็วเกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement