advertisement

ตรีนุช เตรียมแผนรับมือเปิดเทอม เล็งจัดทำเว็บ ครูพร้อม


advertisement

      วันนี้ (11 พ.ค.2564) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานแถลงข่าว ศธ. เตรียมความพร้อมรับมือการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค ว่า ตามที่ ศธ.ได้เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย.2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกสามยังมีความรุนแรง เพื่อไม่ให้เด็กเสียโอกาสในการเรียนรู้ ศธ. จึงได้เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา โดยได้วางแผนการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ 

      น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า คือ ระยะที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 17-31 พ.ค. ก่อนเปิดภาคเรียน 11 วันทำการ จะเป็นการเตรียมความพร้อมของทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยแบ่งจัดกิจกรรม 2 ระบบ คือ 

      1.เรียนผ่านออนไลน์ ขณะนี้ ศธ.เตรียมจัดทำเว็บไซต์ “ครูพร้อม” เพื่อเสริมครู นักเรียน และประชาชน ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่หน่วยงานในสังกัด ศธ.มีอยู่ ซึ่งมีข้อมูลทั้งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

      สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แบ่งเป็นหัวข้อ-หมวดหมู่ตามความสนใจ เป็นการบูรณาการเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนทุกกลุ่ม ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง

      2.กิจกรรมรูปแบบ Off-line การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขอให้สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.จังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ

      น.ส.ตรีนุช กล่าวอีกว่า สำหรับระยะที่สอง คือการเรียนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 1 มิ.ย. ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ 5 รูปแบบ คือ On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของ ศบค., On-air เรียนผ่าน DLTV, On-demand เรียนผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ, On-line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต, On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร


advertisement


advertisement

      รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนในรูปแบบผสมผสาน หรืออาจใช้วิธีอื่น ๆ ตามบริบทของตนได้ ส่วนของการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูนั้น แต่ละหน่วยงานได้เตรียมจัดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสม เช่น สพฐ. จัดโครงการ OBEC 2021 WEBINAR การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ระหว่างวันที่ 17-21 พ.ค. ทาง OBEC CHANNEL และ สอศ.จะดำเนินการอบรมพัฒนาครู โดยเน้นเรื่องการพัฒนาสมรรถนะครู ด้วยเนื้อหาที่ทันสมัย โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ มาช่วยสนับสนุนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนได้นำไปประกอบอาชีพ

       ศธ.ได้ถอดบทเรียนการจัดการศึกษาในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกที่ผ่านมา มีการทบทวนและต่อยอดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 รูปแบบ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้

       ทั้งนี้ ดิฉันได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วางระบบติดตามประเมินผล และรายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยจะต้องไม่เป็นภาระกับสถานศึกษา และการที่โรงเรียนจะใช้รูปแบบใดในการจัดการเรียนการสอน ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ศบค.จังหวัดก่อน

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com


advertisement