advertisement

วิกฤตโควิด-19 ธอส.ลดดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 1%


advertisement

       เมื่อวันที่ 29 ก.พ. นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผยว่า ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะในภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ธอส. จึงได้จัดทำมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้า วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ช่วยเหลือลูกค้าทั้งในกรณีที่ยังมีสถานะผ่อนชำระปกติ และกรณีมีสถานะค้างชำระเงินงวดตั้งแต่เดือน ม.ค. 63

       ทั้งนี้ ธอส.จะลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงเหลือ 1.00% ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ที่ผ่อนชำระกับ ธอส. ทุกวัตถุประสงค์การกู้ ซึ่งผู้ขอรับมาตรการช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่รายได้ต่อเดือนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ ไกด์นำเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยว ในประเทศกลุ่มเสี่ยง หรืออาชีพอื่นที่แสดงหลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง อาทิ หนังสือรับรองจากหน่วยงานว่าถูกลดวันทำงาน ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือถูกเลิกจ้าง หรือทะเบียนการค้า หรือสัญญาเช่าร้าน เป็นต้น และธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


advertisement

         ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2563 และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่องจากวงเงินมีจำกัด กำหนดเงื่อนไขการใช้วงเงินลูกค้าที่ยื่นคำขอก่อนได้สิทธิก่อน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

          ตอนนี้ทั้งประชาชน และผู้ประกอบการธุรกิจหลายๆอย่าง กำลังได้รับผบกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด – 19 ซึ่งโครงการนี้ถือว่าดีมากเลยทีเดียว

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 


advertisement

advertisement