advertisement

ธ.ก.ส. ผุดมาตรการ พักต้นพักดอกอัตโนมัติ 6 เดือน ช่วยเหลือลูกหนี้


advertisement

       เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 63 นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เผยว่า ธนาคารได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของโรคระบาด ได้แก่ มาตรการพักชำระหนี้ธุรกิจเอสเอ็มอี โดยพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือน ตั้งแต่ เม.ย. ถึง ก.ย. 63 แบบอัตโนมัติทุกราย ให้กับลูกค้าเอสเอ็มอี และเอสเอ็มอีเกษตร ของ ธ.ก.ส.

       ได้แก่ เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน และสหกรณ์ภาคการเกษตร ที่ประกอบธุรกิจในกระบวนการรวบรวม การแปรรูป การตลาด และการบริการที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย มีสถานะหนี้ไม่เป็นเอ็นพีแอล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 และมีวงเงินกู้รวมไม่เกิน 100 ล้านบาท ซึ่งผู้ค้ำประกันไม่ต้องลงนามสัญญา อีกทั้งลูกหนี้ที่ได้รับสิทธิ์จะไม่ถูกรายงานเครดิตบูโรเป็นเอ็นพีแอล [ads]

       หากลูกหนี้ประสงค์ชำระค่างวดในช่วงของการพักชำระหนี้ ไม่ถือว่าลูกหนี้สละสิทธิ์ในการร่วมโครงการ โดย ธ.ก.ส. ยังคืนดอกเบี้ยให้ 10% ของเงินที่ส่งชำระ (Cash Back) ส่วนมาตรการสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง ในการดำเนินธุรกิจ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี ปลอดชำระคืนดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 และมีวงเงินกู้รวมไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยไม่เรียกหลักประกันเพิ่ม


advertisement

        สำหรับประชาชนที่สนใจสินเชื่อต่างๆ หรือต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับมาตรการสินเชื่อ สามารถติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาต้นสังกัด หรือศูนย์ธุรกิจ ธ.ก.ส. ประจำจังหวัดใกล้บ้านค่ะ

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement