advertisement

ประกาศงดเผา 9จังหวัดภาคเหนือ ลดปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5


advertisement

        เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆ สำหรับ ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เกือบทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และหลายพื้นที่เกือบทั่วทั้งประเทศ ต้องเผชิญกับค่าฝุ่นที่สูง

        ล่าสุด (25 กุมภาพันธ์ 2563) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ทุกวันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า" ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2524 กำหนดให้กรมป่าไม้ซึ่งขณะนั้นสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

        โดยกรมป่าไม้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและรณรงค์ให้ประชาชนและเกษตรกรงดจุดไฟเผาป่าเพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยราชการ องค์กรเอกชนถึงอันตรายและผลกระทบของควันที่เกิดจากไฟป่า รวมถึงป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จากการจุดไฟเผาป่า

       ขณะนี้บางจังหวัดในภาคเหนือประกาศงดเผาในที่โล่งทุกชนิด เมื่อเข้าใกล้ฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ซึ่งจะมีการลักลอบเผาป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยกันมากทุกปี จะประกาศงดเผาทั้ง 9 จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ พะเยา ตาก ลำพูน ลำปาง น่าน และแม่ฮ่องสอน บรรเทาผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 การคมนาคม การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ ที่สำคัญจะเป็นการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศของผืนป่าทั่วประเทศ


advertisement

ประกาศงดเผาทั้ง 9 จังหวัด

          การเผาทำเป็นอีกหนึ่งต้นตอที่สำคัญของการเกิดฝุ่นควันเลยทีเดียว ประกาศงดเผาใน 9 จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ พะเยา ตาก ลำพูน ลำปาง น่าน และแม่ฮ่องสอน ที่จริงแล้วงดเผาทั่วทั้งประเทศก็จะดีมากๆ 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement