advertisement

ประกาศ กทม. สั่งห้ามขายเหล้า 10-20 เม.ย. นี้


advertisement

        เมื่อวันที่ 9 เม.ย.63 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในประกาศ สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 10-30 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

       1.ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่อยู่ในคูหา รถเข็นและแผงลอยจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม (ให้เปิดได้ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. และเฉพาะการจำหน่าย อาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม หรือจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น ยกเว้นร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ตั้งอยู่ในบริเวณสนามบิน และโรงอาหารในโรงพยาบาล สามารถจัดที่นั่งในการรับประทานอาหารได้

       2.ร้านสะดวกซื้อ ชุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านลักษณะเดียวกับร้านสะดวกซื้อ ให้ปิดตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น.

       นอกจากนี้ ให้ปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 10-20 เมษายน 2563 โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้

      ทั้งนี้ สถานที่ที่ได้รับยกเว้นตามประกาศนี้ หรือสถานที่อื่นนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด และข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

       ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


advertisement

        ประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ก็ต้องปรับตัวกับมาตรการใหม่ ที่จะเริ่มใช้ในวันพรุ่งนี้ (10 เม.ย. 63) และให้ความร่วมมือ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปได้โดยเร็วค่ะ


advertisement

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement