advertisement

พสกนิกรซึ้ง กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร ทั้งเข็มสายน้ำเกลือที่พระหัตถ์


advertisement

        เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 62 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 197 คน ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

        ทั้งนี้ภาพที่พสกนิกรไทยทุกคนต่างซาบซึ้งคือ พระหัตถ์ซ้ายของพระองค์ ยังคงมีเข็มสายน้ำเกลือติดอยู่ ซึ่งเมื่อวันที่ 17 ต.ค. ที่ผ่านมา พระองค์ทรงมีอาการเจ็บพระนาภี (ท้อง) และมีพระปรอท (ไข้) พบว่ามีการติดเชื้อของกระเปาะของพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) ทรงประทับรักษาพระอาการ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 


advertisement

พระราชทานปริญญาบัตร

       ภาพนี้เป็นที่กล่าวถึงกันในหมู่พสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า ที่พระองค์ทรงเสียสละทรงงานเพื่อพสกนิกร แม้จะทรงพระประชวรอยู่ก็ตาม

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement