พาณิชย์ ประกาศห้ามนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว เริ่ม10ธ.ค.62

   
advertisement

        วันนี้ (9 ก.ค.62) นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศกำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 10 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป

         นายอดุลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่ประสงค์จะนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วตามพิกัดอัตราศุลกากร ต้องนำเข้าภายในวันที่ 9 ธ.ค.2562 สำหรับขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้า หากผู้นำเข้าแสดงหลักฐานและเอกสารประกอบคำขอได้ครบถ้วนสมบูรณ์ กรมฯ จะใช้เวลาในการพิจารณาอนุญาตไม่เกิน 25 วัน โดยต้องได้รับใบอนุญาตก่อนนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร และใบอนุญาตนำเข้าจะมีอายุไม่เกินวันที่ 9 ธ.ค. 2562 เท่านั้น

       หากฝ่าฝืนนำเข้าสินค้าต้องห้ามจะมีความผิดตามพ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกรมศุลกากรจะดำเนินการทำลายสินค้าต้องห้ามดังกล่าว

       ทั้งนี้ รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการนำเข้าของกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2496 โดยต้องขออนุญาตนำเข้า ครอบคลุมรถยนต์ที่ใช้แล้วตามพิกัดอัตราศุลกากร ประกอบด้วยรถยนต์ใช้แล้ว 9 ประเภท ได้แก่ 

       (1) รถยนต์นั่งที่ใช้แล้วเพื่อใช้เฉพาะตัว 

       (2) รถลักษณะพิเศษที่ใช้แล้วเพื่อใช้ในกิจการของตน

       (3) รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดที่ได้รับการยกเว้นหรือชดเชยภาษี 

       (4) รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การสาธารณกุศล 

       (5) รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเป็นการชั่วคราว 

       (6) รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตหรือทางการศึกษาวิจัย 

       (7) รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก 

       (8) รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ 

       (9) รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดโดยใช้ประโยชน์สุทธินำกลับ

        มาตรการควบคุมการนำเข้าของกระทรวงพาณิชย์ รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป โทร 02-547-5124 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 

Advertisement
0
0
0