advertisement

เป็นบุญตาที่ได้เห็น! พิธีสรงพระมุรธาภิเษก ราชประเพณีโบราณอันศักดิ์สิทธิ์!!


advertisement

        วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสรงพระมุรธาภิเษก ณ มณฑปพระกระยาสนาน ซึ่งพิธีสรงพระมุรธาภิเษก เป็นพิธีอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนพระราชสถานะสู่ความเป็นพระมหากษัตริย์ ในพระมณฑปกระยาสนาน​ โดยสมเด็จพระสังฆราช​ถวายน้ำมนต์

ประเพณีโบราณอันศักดิ์สิทธิ์​ 

พิธีสรงพระมุรธาภิเษก


advertisement

มณฑปพระกระยาสนาน 

ประเพณีโบราณอันศักดิ์สิทธิ์


advertisement

ภาพพระราชพิธีรงพระมุรธาภิเษก ของรัชการที่ 9 และรัชการที่ 10 

ภาพพระราชพิธีรงพระมุรธาภิเษก ของรัชการที่ 9 และรัชการที่ 10  


advertisement

      “มุรธาภิเษก” แปลว่า การรดน้ำที่พระเศียร น้ำที่รดเรียกว่า “น้ำมุรธาภิเษก” ที่ผ่านการทำพิธีกรรมมาแล้ว ดังนั้นการสรงพระมุรธาภิเษกจึงเป็นการชำระล้างให้สะอาดและศักดิ์สิทธิ์ ในแง่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจึงหมายถึง การยกให้หรือการแต่งตั้งโดยการทำพิธีรดน้ำ ซึ่งตามคติความเชื่อของพราหมณ์ ถือว่าการยกให้ผู้ใดเป็นใหญ่ทรงสิทธิ์อำนาจนั้นจะต้องทำด้วยพิธีรดน้ำศักดิ์สิทธิ์

     ธรรมเนียมการมุรธาภิเษกเพื่อสถาปนาอำนาจหรือยกให้บุคคลที่ได้รับการมุรธาภิเษกให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของทางศาสนาพราหมณ์ที่มีอายุเก่ากว่าพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น แนวคิดเรื่องมุรธาภิเษกเกิดมาอย่างน้อย 3,000 ปีเป็นขั้นต่ำ 


advertisement

      เป็นบุญตาของพวกเราที่มีบุญได้เห็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ราชประเพณีโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ของในหลวงรัชกาลที่ 10

ขอขอบคุณที่มาจาก : หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ 


advertisement