advertisement

รพ.ตำรวจ รับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นแรก 32คน


advertisement

      เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ที่ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น 20 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรม Open Day 2019 แนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 โดยจะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2563 จำนวน 32 คน

        พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เผยว่า เนื่องด้วย รพ.ตำรวจ เป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลักให้กับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ การจัดกิจกรรมในวันนี้จึงจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนผู้สนใจในหลักสูตรฯ ได้เห็นสถานที่จริงบางส่วนที่นักศึกษาจะได้เข้าฝึกภาคปฏิบัติที่ รพ.ตำรวจ

        ทางด้าน ศ.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร ในการสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ด้วยมาตรฐานการศึกษาแบบใหม่ตามมาตฐานสากล เน้นการสร้างแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะวิชาชีพที่เป็นเลิศ รู้จักคิด ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศ


advertisement
รุ่นแรก 32คน

         ที่สำคัญคือการสนองพระปณิธานใน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บัดนี้ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ผ่านการประเมินรับรองสถาบันและหลักสูตรตามมาตรฐานสากล TMC. WFME. BME. Standards (๒๐๑๗) ผลิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พศ ๒๕๖๓) เรียบร้อยแล้ว โดยมี รพ.ตำรวจเป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก


advertisement


advertisement

         วันนี้เป็นการพบปะครั้งแรก ระหว่างผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจหลักสูตรฯ กับคณะผู้บริหารหลักสูตรฯจากคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะผู้บริหารหลักสูตรฯของโรงพยาบาลตำรวจ เปิดโอกาสให้ ทางผู้ปกครองและนักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรฯ อีกทั้งนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม สัมผัสการทดลองเป็นแพทย์ และเพื่อค้นหาความต้องการเป็นแพทย์อย่างแท้จริง

กิจกรรม Open Day 2019


advertisement

        นับว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าในวิทยาการทางการแพทย์ ซึ่งทางโรงพยายาลตำรวจได้มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตแพทย์สู่โรงพยาบาลตำรวจต่อไป

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement