advertisement

รมว.พาณิชย์ เคาะโครงการประกันราคาข้าว 5ประเภท ชาวนาพ้นวิกฤต


advertisement

       นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์ เผยหลังการประชุม 3 ฝ่าย ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ ตัวแทนผู้ประกอบการและตัวแทนเกษตรกรโดยสมาคมชาวนา และผู้เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้ข้าว ในข้าว 5 ประเภทได้แก่ 

       1) ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 หมื่นบาท ความชื้น 15% โดยประกันรายได้ให้ไม่เกินละ 30 ตัน/ครัวเรือน หรือไม่เกิน 40 ไร่ 

       2) ข้าวเหนียว ประกันที่ตันละ12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน หรือไม่เกิน 40 ไร่ 

       3) ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาท ที่ไม่เกิน 40 ไร่ หรือ 14 ตัน 

       4) ข้าวหอมนอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 40ไร่ หรือไม่เกิน 16 ตัน 

       5)ข้าวหอมปทุม ไม่เกิน 11,000 บาท ไม่เกิน 40 ไร่ หรือไม่เกิน 25 ตัน

        หลังจากนี้จะนำประเด็นดังกล่าวเข้าที่ประชุม หารือ นบข.(คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ) ส่วนมาตรการคู่ขนานจะดำเนินการด้านการผลิตโดยลดต้นทุนการผลิต บริหารจัดการค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าเก็บเกี่ยว การส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่หรือนาแปลงใหญ่ การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และโครงการประกันภัยพืชผล เช่นโครงการประกันภัยข้าวนาปี


advertisement


advertisement

        มาตรการประหยัดตลาด คือ การตลาดนำการผลิตการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าวจ GAP หรือข้าวที่ผ่านมาตรฐานการเพาะปลูก และการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ส่วนมาตรการระยะยาว คือ การพัฒนาชาวนาให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมการผลิตข้าว

        นับเป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ต่อไปนี้จะไม่ต้องเป็นกังวลว่าราคาข้าวจะตกต่ำจนขาดทุน หรือหมดทุนทรัพย์ในการผลิต ซึ่งเป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อชาวนาโดยตรง

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com


advertisement