advertisement

รัฐรับสมัครผู้ช่วยเจ้าพนักงานควบคุมโรค 1 ตำบล 1 คน 7,255 อัตรา


advertisement

       เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 63 เฟซบุ๊กเพจ ไทยคู่ฟ้า ได้เผยว่า "ข่าวดี เปิดรับสมัครงาน สำหรับผู้ที่ต้องการหางานทำ หรือกำลังว่างงาน #ไทยคู่ฟ้า เปิดโอกาสในการรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์ต้องการหางานทำในช่วงสถานการณ์โรคระบาด โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัยโรคระบาด” จำนวน 7,255 อัตรา ทั่วประเทศ ซึ่งลักษณะงานดังกล่าว คือ ให้ปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะงานด้านเอกสาร งานธุรการ การบันทึกข้อมูล และการประสานงาน และช่วยเหลือการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

       นอกจากนี้ มอบหมายให้นายอำเภอของแต่ละจังหวัด ดำเนินการประกาศรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การโรค ในทุกตำบล ตำบลละ 1 คน มีระยะเวลาการจ้าง 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 63 โดยในส่วนของค่าตอบแทนอัตราค่าจ้างเหมาคนละ 9,000 บาทต่อเดือน เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบด้านรายได้ของประชาชนในท้องที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว [ads]

       สำหรับคุณสมบัติ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส และเป็นผู้มีภูมิลำเนา หรืออาศัยอยู่ในตำบลนั้น และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ"

       เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีที่เปิดโอกาสให้คนที่สนใจอยากจะมีงานทำในช่วงที่สถานการณ์โรคระบาดยังคงน่าเป็นห่วง ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปค่ะ

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com


advertisement