ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่รายงานฐานะการเงินไทย เหลือทุนสำรองเท่าไร

   
advertisement
advertisement

         วันนี้ (10 เม.ย.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องรายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตรเพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2551 

ทุนสำรองเงินตราและกิจการธนบัตร

advertisement
 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 

Advertisement
0
0
0