advertisement

ศธ.ประกาศกฎใหม่ ทรงผมนักเรียนชาย-หญิง ไว้ยาวได้ตามความเหมาะสม


advertisement

         วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา มีการประกาศระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในการไว้ทรงผมของนักเรียน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการของสถานศึกษา มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และการปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง และคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงขอกำหนดกฎการไว้ทรงผมของนักเรียน ดังนี้

            – นักเรียนชาย จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ข้างหลังต้องไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย

            – นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาว ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและเรียบร้อย

            อย่างไรก็ตาม ข้อห้ามในการปฏิบัติ นั้นคือ

            1. ดัดผม

            2. ย้อมสีผมผิดไปจากเดิม

            3. ไว้หนวดหรือเครา

            4. การกระทำอื่นใดที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น ตัดผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย [ads]


advertisement

– 


advertisement

            อย่างไรก็ตาม หากนักเรียนต้องมีความจำเป็นในการปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนหรือดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษา ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาอนุญาต มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement