advertisement

คนไทยเฮ! พ.ร.ฎ.กําหนดสร้างรถไฟฟ้า 4 จังหวัด เหนือ ใต้ อีสาน!!


advertisement

       คนไทยทั้ง 4 จังหวัดเตรียมเฮ เมื่อเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา กําหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดําเนินกิจการรถไฟฟ้า พ.ศ. 2562 

       โดยระบุว่า มเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดําเนินกิจการรถไฟฟ้า ในบางจังหวัดได้

      อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “ พระราชกฤษฎีกากําหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดําเนินกิจการรถไฟฟ้า พ.ศ. 2562 ” 

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 มาตรา 3 ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดําเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัด ดังต่อไปนี้ได้

 (1) จังหวัดเชียงใหม่ 

(2) จังหวัดพังงา 

(3) จังหวัดภูเก็ต 


advertisement

(4) จังหวัดนครราชสีมา 

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้.

     นับว่าเป็นเรื่องราวดีๆ ของประชาชนทั้ง  4 จังหวัดที่จะได้ใช้บริการรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของโครงการรถไฟฟ้าในต่างจังหวัดอีกด้วย


advertisement