advertisement

สำนักฯเลขา ครม. ส่งหนังสือทุกหน่วย เร่งบรรจุ ขรก.ใหม่ ลดปัญหาว่างงาน


advertisement

        วันนี้ (18 ม.ค.64) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) โดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ออกหนังสือเวียนเมื่อวันที่ 14 ม.ค.2564 ถึงรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี กระทรวง กรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง และหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ ศบค.

        โดยระบุว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2564 ครม.มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รวมทั้งส่วนราชการและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการสรรหา การสอบคัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ [ads]

       เพื่อทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณและอัตราตั้งใหม่ที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการบรรจุแต่งตั้ง เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานของประชาชน และบรรเทาผลกระทบของการว่างงาน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement