advertisement

หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันจันทร์ที่ 6 พ.ค 62


advertisement

         ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในเวลา 16.30 น. ให้ประชาชนเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล 

หมายกำหนดการ 

จุดคัดกรองงานพระราชพิธี


advertisement

      ทั้งนี้ให้ประชาชนเฝ้ารับเสด็จ ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ตามเวลาที่กำหนด 

ขอขอบคุณที่มาจาก : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒ 


advertisement