advertisement

อนุมัติวงเงิน 13,200 ล้านบาท แจกผู้ถือบัตรคนจน เดือน พ.ค. นี้ โอน 9 รายการ!!


advertisement

          หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเงินอัดฉีดเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนวงเงิน 13,200 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นและพยุงเศรษฐกิจไทยในช่วงกลางปี 2562  ประกอบด้วย มาตรการเพิ่มเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับคน 4 กลุ่ม แบ่งเป็น กลุ่มผู้ปกครองที่มีลูกหลานกำลังเรียนจะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 500 บาท ต่อบุตร 1 คน เพื่อซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน กลุ่มเกษตรกรที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้รับเงินคนละ 1,000 บาท เพื่อนำไปซื้อปุ๋ยไว้ใช้ทำการเกษตร ซึ่งเป็นการจ่ายครั้งเดียว ครอบคลุมเกษตรกรจำนวนประมาณ 4.1 ล้านคน

ส่งผลให้ในเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีวงเงินเพิ่มขึ้นตามกลุ่มดังนี้

1.เริ่มแจกวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

     เงินสำหรับซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐเป็น 500 บาท/เดือน เป็นเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ค.-มิ.ย.)

2.เริ่มแจกวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

    เงินให้ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกรายละ 100-200 บาท/เดือน

3.เริ่มแจกวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

     เงินค่าชุดนักเรียน โดยผู้ปกครองจะได้รับเงินคนละ 500 บาท/บุตร 1 คน (ได้รับครั้งเดียว) โดยให้สิทธิตามจำนวนบุตร กรณีหากมีบุตร 3 คน จะได้รับเงินรวม 1,500 บาท

4.เริ่มแจกวันที่ 8 พฤษภาคม 2562


advertisement

     เงินค่าใช้จ่ายซื้อปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และปัจจัยการผลิตอื่น เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท/คน 

5.เริ่มแจกวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

     เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นจำนวนเงิน 200 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ย.)

6.เริ่มแจกวันที่ 12 พฤษภาคม 2562

    เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 400 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 10 เดือน (เดือน ธ.ค.-ก.ย.) สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป


advertisement

7.เริ่มแจกวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

     เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 50-100 บาท

8.เริ่มแจกวันที่ 18 พฤษภาคม 2562

     เงินค่าน้ำ 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน (สำหรับครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์)

9.เริ่มแจกวันที่ 18 พฤษภาคม 2562

    ค่าไฟ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์)  

     สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็ลองเช็กยอดเงินดูนะคะว่าได้เท่าไหร่กันบ้าน สำหรับเดือนนี้รัฐแจกหนักจริงๆ

 


advertisement