advertisement

ออมสิน ปล่อยกู้สินเชื่อ 1 วันรู้ผลอนุมัติ สมัครง่ายๆผ่านแอปฯ MyMo


advertisement

       เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะ สำหรับ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน Mobile Banking (MyMo) โดยธนาคารออมสิน เป็นการให้บริการสินเชื่อประเภทเดียวกับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ ผู้มีรายได้ประจำ/ บุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ภัยทางเศรษฐกิจ โดยสามารถขอสินเชื่อได้ด้วยตนเองผ่าน Mobile Banking (MyMo)

       #สินเชื่อธนาคารออมสิน 1 วันรู้ผลอนุมัติ สมัคร #สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน App MyMo ได้แล้ววันนี้ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม : https://mymobygsb.com/Loan-Empower.html


advertisement

       คุณสมบัติผู้กู้

       – เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ หรือเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ และปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

       – เป็นผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

       – เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี


advertisement

       – เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

       – เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

       ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ

       จำนวนเงินให้กู้

       – ทุกอาชีพให้กู้ตามความจําเป็นและความสามารถในการชําระคืนสูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท

       ระยะเวลาชำระเงินกู้

       – สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)

       อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

       – อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)

       – อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มจากอัตราเดิมอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

       การสมัครขอสินเชื่อ

       – แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ด้วยตนเอง ผ่าน Mobile Banking (MyMo) โดยสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดการขอสินเชื่อในรูปแบบ e-Slip (.jpg) ได้

       ทั้งนี้ หากการขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากยังไม่เต็มจำนวน และมีความประสงค์จะขอกู้วงเงินที่เหลือภายหลัง จะต้องขอกู้สินเชื่อวงเงินที่เหลือผ่านช่องทางสาขาของธนาคารออมสินเท่านั้น

       การแจ้งผลการพิจารณา

       – ธนาคารแจ้งผลการพิจาณาอนุมัติสินเชื่อผ่าน SMS และ Notification บน Mobile Banking (MyMo) ภายใน 24 ชม. หากผ่านการพิจารณาสินเชื่อ จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract หลังจากธนาคารแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ ภายใน 7 วัน

         สำหรับใครที่ประสงค์จะขอสินเชื่อ เพื่อนำมาใช้บริหารเงินในช่วงที่สถานการณ์ติดขัดเช่นนี้ ก็สามารถลองสมัครกันได้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคารออมสินค่ะ​

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก ชิมช้อปใช้


advertisement