advertisement

ประกาศเลื่อน จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600บาท โดยไม่มีกำหนด


advertisement

       เป็นนโยบายสําคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เป็นมาตรการให้บิดา มารดาหรือ ผู้ปกครองนําเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

       ล่าสุด ทางด้านเพจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ก็ได้ออกมาโพสต์ประกาศการจ่ายเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้ ยังไม่สามารถจ่ายได้ โดยระบุว่า…

       การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ยังไม่สามารถจ่ายได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการใช้งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 โดยกระทรวง อยู่ระหว่างจัดหาแหล่งเงินอื่น หากมีความคืบหน้าประกาศใด จะรีบแจ้งให้ทราบโดยเร็ว ขออภัยในความไม่สะดวกคะ


advertisement

          ทางรัฐบาลรอประกาศใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 พ่อแม่ที่ร่วมโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ติดตามข่าวกันต่อไปว่าจะเป็นวันไหน ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดที่แน่ชัด 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 


advertisement