advertisement

เช็กสิทธิด่วน! คนรายได้น้อยเตรียมลงทะเบียน รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด!!


advertisement

         นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ออกมาเปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.-31 ก.ค.2562 จะเปิดให้ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนละ 600 บาท  

        ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มี.ค.62 ให้สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ เดือนละ 600 บาท "โดยปรับเกณฑ์ผู้ได้รับสิทธิ์ที่มีฐานรายได้ จากเดิมไม่เกิน 36,000 บาท ต่อปี..ขยายเป็นไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี" ทำให้พ่อแม่ผู้มีรายได้น้อยได้รับสิทธิ์มากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนรอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 

       นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ออกมาเปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.-31 ก.ค.2562 จะเปิดให้ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนละ 600 บาท หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็น 0-6 ปี จากเดิม 0-3 ปี และขยายฐานรายได้ของครัวเรือนที่ได้รับอุดหนุนเป็นไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี จากเดิม 3 หมื่นบาท/ปี

     โดยผู้มีสิทธิที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นคำร้องได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่ สำหรับเด็กที่ได้สิทธิแบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ 

     1.เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2558-30 ก.ย.2561 และเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิรายเดิมจะได้รับเงินต่อเนื่องจนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

     2.เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2558-30 ก.ย.2561 ที่มีคุณสมบัติครบ แต่ไม่เคยได้รับสิทธิมาก่อนให้ไปลงทะเบียนที่ท้องถิ่น

     3.เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562

    ทั้งนี้ ในกรณีผู้มีสิทธิได้มาลงทะเบียนในปีงบประมาณ 2562 จะได้รับสิทธินับจากวันที่เด็กเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ แต่หากลงทะเบียนหลังจากวันที่ 30 ก.ย.2562 ไปแล้ว จะได้รับเงินนับจากวันที่ลงทะเบียนเป็นต้นไป จนถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ 


advertisement

       ซึ่งเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนั้นคนละส่วนกับเงินสงเคราะห์บุตรนะคะ พ่อแม่ท่านไหนที่มีลูกก็ลองติดต่อสอบถาม ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน  โทร. 02 651 6534 โทร. 02 255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147 


advertisement