advertisement

เช็กเลย วิธีลงทะเบียนพักชำระหนี้ กยศ. ไม่ต้องจ่าย 2 ปี ใครมีสิทธิ์บ้างได้


advertisement

        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ โดนพักงาน ตกงาน ว่างงานกันจำนวนมาก ทางด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ให้ผู้กู้ยืม มีทั้งการ "ลด พัก ผ่อนผัน และชะลอ" ทั้งหมด 8 มาตรการ 

        ใครมีสิทธิ์ได้รับการ พักชำระหนี้ กยศ. บ้าง ?

         – ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เฉพาะผู้กู้ที่ยังไม่เคยถูกดำเนินคดี

         – ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่เคยถูกดำเนินคดีแล้ว ไม่สามารถขอพักชำระหนี้ได้ เนื่องจากหากเป็นผู้กู้ที่ถูกดำเนินคดีแล้ว จะต้องทำตามข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาล ซึ่งเป็นการยอมรับเงื่อนไขนั้นแล้ว ทั้ง กยศ. และผู้กู้ยืม มีฐานะเป็นคู่ความที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาล ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

        ระยะเวลาพักชำระหนี้ 2 ปี

         – กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายปี ไม่ต้องชำระหนี้งวดปี 2563 เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทุนอนุมัติ โดยผู้กู้ยืมจะกลับมาชำระหนี้งวดปี 2563 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และ        งวดที่เหลือในปีถัดไป

         – กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือน ไม่ต้องชำระหนี้ 24 เดือน นับตั้งแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัติ โดยในระหว่างพักชำระหนี้ดังกล่าว กองทุนจะไม่ถือว่าผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ กองทุนจะหยุดคิดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ ทั้งงวดที่ค้างชำระก่อนหน้า และงวดที่อยู่ระหว่างผ่อนผันการชำระหนี้ จนกว่าระยะเวลาพักชำระหนี้จะสิ้นสุด


advertisement

        เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไร

         ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนยื่นคำขอรับสิทธิได้ที่ เว็บไซต์ กยศ. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ส่วนการจัดส่งเอกสารให้ กยศ. ไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2563 (ดูวันที่บนตราไปรษณียากร) 

        วิธีการลงทะเบียน พักชำระหนี้ กยศ

         1. เปิดเว็บไซต์ลงทะเบียน คลิกที่นี่

         2. กรอกข้อมูลผู้กู้ยืมลงทะเบียนขอรับสิทธิ ได้แก่

         – เลขบัตรประจำตัวประชาชน

         – คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล

         – วัน/เดือน/ปีเกิด โดยให้กรอกเป็นตัวเลขติดกันทั้งหมด เช่น 20112530

         – อีเมล และ ยืนยันอีเมลอีกครั้ง

         – เบอร์โทรศัพท์มือถือ

         – เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อสะดวก (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้) [ads]


advertisement

        3. กรอกข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มสีเขียว "ตรวจสอบ"

        4. เลือกมาตรการที่ต้องการลงทะเบียน คลิกเข้าไปจะมี 2 มาตรการให้เลือก คือ ลดเบี้ยปรับร้อยละ 80 กรณีปิดบัญชีในคราวเดียว และ พักชำระหนี้สำหรับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้เลือกมาตรการที่ 2


advertisement

        5. อัปโหลดรูปสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าระบบ

        6. ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง อันได้แก่

        ผู้กู้ยืมก่อนฟ้องคดี

         – ผู้กู้ยืมที่มีงวดชำระหนี้เป็นแบบรายปี พักชำระหนี้งวดปี 2563 นับแต่เดือนที่กองทุนอนุมัติ ผู้กู้ยืมจะต้องกลับมาชำระหนี้งวดปี 2563 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

         – ผู้กู้ยืมที่มีงวดชำระหนี้เป็นแบบรายเดือน พักชำระหนี้ 24 เดือน นับแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัติ

        7. คลิกบันทึกข้อมูล จากนั้นรอการตรวจสอบจาก กยศ. เพื่ออนุมัติต่อไป


advertisement

       ใครที่เป็นลูกหนี้ของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถไปลงทะเบียนพักชำระหนี้ได้กันได้นะครับ เพื่อแบ่งเบาภาระในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด-19 ตอนนี้ 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement