เช็กเลย สิทธิบัตรคนจน เดือน พ.ค. เข้าวันไหน ได้ค่าช่วยเหลืออะไรบ้าง

   
advertisement
advertisement

       สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ตอนนี้คงเกิดข้อสงสัยว่าในเดือน พ.ค. นี่จะได้รับเงินช่วยเหลือหรือไม่ ซึ่งในเดือน พ.ค. นี้ จะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือต่อไป แม้จะมีการเปิดรับลงทะเบียนรายใหม่ และผู้ถือบัตรรายเก่าก็ต้องลงทะเบียนด้วยเช่นกัน

       สำหรับเงินช่วยเหลือที่จะเข้าในเดือนนี้ ได้แก่

       วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

       1) วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาท/เดือน

       2) ค่าโดยสารสาธารณะ

       ผู้มีสิทธิรับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

       - ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาท/เดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket เฉพาะผู้ถือบัตรใน 7 จังหวัด คือ กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม)

       - ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/เดือน

       - ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/เดือน

        วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

        1) ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน

        เป็นการต่ออายุจากมาตรการเดิม โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

        - กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน

        - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด

        ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

advertisement
 

        วิธีลงทะเบียน

        - ผู้ใช้ไฟฟ้าใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบียนที่การไฟฟ้านครหลวง

        - ผู้ใช้ไฟฟ้าในต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

        2) ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

        ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

        ทั้งนี้ หากผู้ถือบัตรคนจนใช้น้ำประปาเกินวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

        ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

        วิธีลงทะเบียน

        - ผู้ใช้ประปาใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบียนที่การประปานครหลวง

        - ผู้ใช้ประปาในต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่การประปาส่วนภูมิภาค

        วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

        1) เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท

        ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ตามปกติผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับการโอนเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท/เดือน เข้าบัญชีธนาคาร อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ครม. มีมติให้เพิ่มเบี้ยความพิการอีก 200 บาท รวมเป็น 1,000 บาท/เดือน สำหรับผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะแบ่งจ่ายดังนี้

        - 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน

        - เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท จากกองทุนประชารัฐ : จ่ายเข้ากระเป๋าเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งคาดว่าเงินจะเข้าบัญชีประมาณวันที่ 22 ของทุกเดือน

         สำหรับเดือนนี้ก็มีรายละเอียดการจ่ายเงินตามข้างต้น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.30 น. หรือที่กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 ในวัน - เวลาราชการ ค่ะ

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 

Advertisement
0
0
0