advertisement

เช็กได้เลย สถานะลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็ก เดือน ส.ค. เงินออกวันไหน?


advertisement

        โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  เป็นนโยบายสําคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่ เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เป็นมาตรการให้บิดา มารดาหรือ ผู้ปกครองนําเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

         ล่าสุด ทางด้านเฟซบุ๊กเพจ จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนสิงหาคม 2563 ออกวันที่ 10 สิงหาคม 2563 (600 บาทต่อเดือน) โดยมีผู้ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 1,692,290 ราย เป็นจำนวนเงิน ประมาณ 1,015 ล้านบาท [ads]

ตรวจเช็กได้เลย 


advertisement

        ทั้งนี้ ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ โดยระบบจะให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน และระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 หรือ สายด่วน พม.1300 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก  จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ


advertisement