เตรียมรับลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร ปีงบประมาณ 2563

   
advertisement
advertisement

       เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการดีๆจากรัฐบาลเลยทีเดียวค่ะ สำหรับ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด โดยมีเงื่อนไขว่า เด็กที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ต้องเป็นเด็กสัญชาติไทย บิดาและ/หรือมารดามีสัญชาติไทย อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน และไม่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

        ล่าสุด เฟซบุ๊กเพจ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล ได้ออกมาเผยข้อมูลสำหรับการรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

        "ประชาสัมพันธ์ #การเปิดรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ปีงบประมาณ2563(1ตุลาคม62-30กันยายน63) เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย

        1.แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

        2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) >>>ข้อ1.เเละ2. ขอรับได้ที่ ที่ลงทะเบียน<<<

        3.บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง

        4.สูติบัตรเด็กแรกเกิด

        5.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

        6.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)

        7.กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)

        8.สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2"

        สำหรับใครที่มีสิทธิ์ ก็อย่าลืมตรวจสอบรายละเอียดในการลงทะเบียนรับสิทธิ์กันด้วยนะคะ เพื่อการรักษาสิทธิ์ในการรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะ

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล 

Advertisement
0
0
0