advertisement

คำแถลง 12นโยบายหลัก 12เรื่องเร่งด่วนรัฐบาลประยุทธ์


advertisement

       วันนี้ (21 ก.ค.62) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานรัฐสภา ระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่ 9 มิ.ย. และ 10 ก.ค. 2562 ตามลำดับนั้น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

        บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้กำหนดวันที่พร้อมจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่ง ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. เป็นต้นไป โดยคำแถลงนโยบายประกอบด้วย นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่


advertisement

        1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

        2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ

        3. การทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

        4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก


advertisement

        5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย

        6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

        7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

        8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

        9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม

        10. การพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

        11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

        12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม

        ขณะที่นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่องที่จะต้องทำใน 1 ปีนี้ ประกอบด้วย

        1. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน

        2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

        3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

        4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

        5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน

        6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต

        7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21

        8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ

        9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

        10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

        11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

        12. การสนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

        เป็นคำแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงนโยบายต่อรัฐสภา นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ที่จะปฏิบัติหน้าที่กันต่อไป 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com


advertisement