advertisement

เงื่อนไข ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ผู้ประกันตน ฟรี รพ.ทั่วประเทศ


advertisement

       วันนี้ (15 ตุลาคม 2563) นายสุชาติ ชมกลิ่น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นายสุเทพ ชิตยวงษ์  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ไปติดตามกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน) ที่โรงพยาบาล (รพ.) นพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นวันแรกที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จัดให้ รพ.ในเครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39 อายุ 50 ปีขึ้นไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

        นายสุเทพ กล่าวว่า วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ผมมาตรวจเยี่ยม และกำลังใจผู้ประกันตนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากในแต่ละปีพบว่า มีกลุ่มเสี่ยงที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นจำนวนมาก กระทรวงแรงงาน โดย สปส.จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ประกันตนให้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ลดอัตราการเจ็บป่วยของผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มุ่งเน้นให้การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานสำคัญของประเทศ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันมากกว่าการรักษา [ads]


advertisement

       นายสุเทพ กล่าวว่า การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39 ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สามารถรับบริการได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ หรือโรงพยาบาลตามที่ สปส.กำหนด โดย สปส.จะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ให้บริการได้ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง วันที่ 31 สิงหาคมของทุกปี 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement