advertisement

เริ่มให้ลงทะเบียนแล้ว กู้ฉุกเฉินออมสิน กู้สูงสุดได้รายละ 50,000 บาท


advertisement

        จากกรณี ธนาคารออมสิน ออกมาตรการกู้สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ระบาด โดยก่อนหน้านี้ ธนาคารออมสิน มีมาตรการให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อประชาชนรายย่อย สินเชื่อพลังฐานราก ในวงเงิน 10,000 ล้านบาท เปิดให้กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท โดยให้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา 

        ล่าสุด ธนาคารออมสิน ได้มีการประกาศปรับหลักเกณฑ์ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก โดยผู้ที่เคยกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด (สินเชื่อฉุกเฉิน) เมื่อปี 2563 สามารถยื่นกู้ได้อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค.2564 เป็นต้นไป 

        สำหรับผู้กู้รายเดิมที่ต้องการกู้ใหม่ สามารถยื่นขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ โดยออมสิน เปิดให้กู้รายละ 20,000 บาท หรือต้องมีประวัติการผ่อนชำระดีในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งธนาคารจะพิจารณาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อสำหรับผู้กู้ จะต้องไม่เคยมีประวัติหนี้เสียมาก่อน [ads]


advertisement

        สำหรับใครที่สนใจอยากจะกู้สินเชื่อฉุกเฉินจากธนาคารออมสิน เปิดให้กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท โดยให้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement