advertisement

เฮกันอีก ไม่เป็นข้าราชการ ก็มีบำนาญหลังเกษียณเหมือนกับราชการได้


advertisement

       เป็นอีกหนึ่งโครงการจากของรัฐบาล โดยหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการคลัง โครงการออมเงินเพื่อเป็นหลัก ให้กับประชาชนที่ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการแรงงานหรือไม่ต้องเป็นข้าราชการ ซึ่งดำเนินการโดย กองทุนการออมแห่งชาติ( กอช.) ซึ่งต้องการดูแลสร้างสวัสดิการที่ดีให้กับคนไทยทุกคน เพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดี และ ก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ        

        นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พี่น้องประชาชน ได้มีโอกาสออมเงินเก็บไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี เรียกว่าเป็นเงินบำนาญหลังเกษียณเหมือนกับราชการ  ซึ่งจะช่วยให้การใช้ชีวิตในวัยสูงอายุมีความสุขขึ้น 

        โดยผู้ที่สนใจ สามารถสมัครสมาชิกและส่งเงินออมสะสม  โดยใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชน ผ่านทางหน่วยรับสมัครของ กอช. อาทิ ที่ว่าการอำเภอ 878 แห่งทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ ธนาคารรัฐทั้ง 4 แห่งคือ ธ.ก.ส. ,ธอส. ,ธ.ออมสิน และ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา หรือผ่านสถาบันการเงินชุมชน และเครือข่าย กอช.ทั่วประเทศ 


advertisement

        สำหรับ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ  คือ กลุ่มประชาชนที่ไม่มีสวัสดิการแรงงาน อาทิ กลุ่มของพ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร แม่บ้าน และกลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป แรงงานนอกระบบ และผู้ที่ไม่ยังไม่รับความคุ้มครอง เช่น นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น โดยกลุ่มคนเหล่านี้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยสมัครใจ และเริ่มต้นออมได้ตั้งแต่ 50 – 13,200 ต่อปี และไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะต้องจ่ายเงินออมในทุกเดือน โดยหากเดือนไหนมีน้อย ก็จ่ายน้อย เดือนไหนมีมากสามารถจ่ายมากได้ โดยรัฐจะจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ่งในทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยแบ่งช่วงอายุดังนี้ 

       ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการออมเงินกับกองทุนที่มีคุณภาพ รัฐช่วยออม ใครที่สนใจก็สามารถไปออมกันได้วิธีการง่ายๆ ไม่ยุ่งยากวุ่นวาย สนใจไปได้เลย 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com/ ขอขอบคุณข้อมูลจาก กองทุนการออมแห่งชาติ – กอช. 


advertisement

advertisement