advertisement

โปรดเกล้าฯให้นายทหาร-ตำรวจ สัญญาบัตร 1,261 นาย พ้นราชองครักษ์พิเศษ!!


advertisement

       เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร  และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 1,261 นาย พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหาร-นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ โดยระบุว่า 

       สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 และมาตรา 7 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 6 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตินายต ารวจราชส านัก พ.ศ. 2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากการปฏิบัติหน้า ที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 1,261 นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2562

     ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน


advertisement