advertisement

โหลดได้เลย บทสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ 33 บท บทดีๆ สวดต้อนรับปีใหม่


advertisement

       เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรครอบใหม่ ทำให้หลายๆ กิจกรรมในช่วงปีใหม่ต้องหยุดปีอย่างน่าเสียดายเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นงานปีใหม่ของแต่ละจังหวัด หรือว่างานมงคลอย่าง งานสวดมนต์ข้ามปีที่หลายวัดเตรียมจัดงานก็ต้องยกเลิกไปเพื่อป้องกันคนมารวมตัวจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค  

        ล่าสุด ทางด้านกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำขึ้น เป็นคู่มือสวดมนต์ออนไลน์รูปแบบ E-Book มาเผยแพร่ พอเป็นสังเขป เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทสวดต่างๆรวม 33 บท สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถดาวน์โหลด ได้ในเว็บไซต์ https://webaccess.dra.go.th/rpc/cat/ebook/2563/podbhudhamon63/mobile/index.html ซึ่งบทสวดทั้ง 33 บท มีดังนี้ 

          1.บทชุมนุมเทวดา เป็นบทที่อัญเชิญเทวดามาร่วมฟังพระปริตร หรือ มาร่วมในพิธี โดยขอให้เทวดามีความสุข ปราศจากทุกข์ และช่วยคุ้มครองมนุษย์ให้พ้นภัย

        2.บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นบทที่เริ่มต้นก่อนที่จะมีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา หรือบทไหว้ครู ถวายความเคารพแด่พระพุทธเจ้า บทนอบน้อมนี้จะกล่าว 3 ครั้ง เพื่อเป็นการทำใจให้แนบสนิทกับพระคุณจริงๆ ไม่โยกโคลงกวัดแกว่งไปได้ง่ายๆ

        3.บทไตรสรณคมน์ เป็นบทที่แสดงถึงการยอมรับพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

        4.บทนมการสิทธิคาถา แยกเป็นบทสัมพุทเธ เป็นการกล่าวนอบน้อมพระพุทธเจ้า 3,454,192 พระองค์ และด้วยอานุภาพของการนอบน้อมก็ขอให้ภยันตรายทั้งปวงจงพินาศไป

        5.บทโย จักขุมา แสดงความนอบน้อมต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และขอให้มีชัยชนะมีความสำเร็จปราศจากอันตราย

        6.บทนโมการอัฏฐกคาถา โดยทั่วไปเรียกว่า นโม 8 บท ว่าด้วย “นโม” การนอบน้อม 8 ครั้ง

        7.บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดง มีความหมายว่า ทำกงล้อแห่งธรรมให้หมุนไป คือ การนำพระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายไปทั่วทุกทิศ

        8.บทมงคลสูตร บทที่ว่าด้วยหลักธรรมที่นำความสุข ความเจริญ ซึ่งเรียกว่า มงคลอันสูงสุด 38 ประการ เมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติตามจะเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ ประสบความสำเร็จในทุกที่

        9.บทรตนสูตร บทบูชาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก ย่อมเกิดพลังใจในการต่อสู้ ฟันฝ่าเพื่อชัยชนะต่ออุปสรรค ปัญหา ตลอดจนภัยทั้งปวง

        10.บทกรณียเมตตสูตร บทที่ว่าด้วยการเจริญเมตตา พระพุทธเจ้าตรัสมุ่งหมายการแผ่จิตที่เกื้อกูล ปรารถนาดีให้แก่ตนเองและสรรพสัตว์ ไม่มีเวรต่อกัน ไม่เบียดเบียนกัน มีแต่สุข ไร้ทุกข์ ปราศจากความขุ่นเคืองใจ ไร้พยาบาท

        11.บทขันธปริตร บทสวดป้องกันพญางู เป็นมนต์ ป้องกันตัว (จากพญางู) เนื่องจาก ขันธ แปลว่า ตัว หรือกาย ในปริตรนี้ พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องเมตตากรุณา [ads]

        12.บทเมตตานิสังสสุตตปาฐะ บทที่กล่าวถึงอานิสงส์ของเมตตา 11 ประการ คือ หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของมนุษย์ และอมนุษย์ เทวดารักษา ไฟ ยาพิษ ศัตรูไม่กล้ำกราย จิตใจเป็นสมาธิได้เร็ว สีหน้าผ่องใส ไม่หลงตาย เมื่อยังไม่ถึงนิพพานไปเกิดในพรหมโลก

        13.บทโมรปริตร คาถาสำหรับป้องกันตัวทำให้แคล้วคลาดจากภยันตราย และปริตรนี้เป็นการกล่าวถึงการแสดงความนอบน้อม

        14.บทจันทปริตตปาฐะ บทที่ประกาศขอให้พระพุทธองค์ เป็นที่พึ่ง ทำให้พ้นภัยจากอสุรินทราหูด้วยพุทธานุภาพ

        15.บทสุริยปริตตปาฐะ บทที่ประกาศขอให้พระพุทธองค์เป็นที่พึ่ง ทำให้พันภัยจากอสุรินทราหูด้วยพุทธานุภาพ

        16.บทวัฏฏกปริตร บทที่หมายถึงปริตรของนกคุ่ม คือ เมื่อพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนกคุ่มได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีต ระลึกถึงพระธรรมคุณ ตั้งสัตยาธิษฐานขอให้ไฟป่ามอดดับ

        17.บทอนุสสรณปาฐะ หรือบทพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

        18.บทอาฎานาฏิยปริตร เชื่อกันว่าผู้ใดสวดแล้ว บรรดายักษ์และภูตผีปีศาจทั้งหลายจะไม่ทำอันตรายและคุ้มครองรักษาให้ปลอดภัย

        19.บทอังคุลิมาลปริตร บทที่เป็นคำกล่าวของพระองคุลิมาลที่ว่า เมื่อได้เกิดในอริยชาติแล้ว ไม่เคยจงใจฆ่าเลย และด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอให้ผู้ที่อยู่ในครรภ์จงมีแต่ความสวัสดี

        20.บทโพชณังคปริตร ว่าด้วยองค์ธรรมที่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ มี 7 ประการ คือ 1.สติ ความระลึกได้ 2.ธัมมวิจยะ ความสอดส่องธรรม 3.วิริยะ ความเพียร 4.ปีติ ความอิ่มเอมใจ 5.ปัสสัทธิ ความสงบใจ 6.สมาธิ ความตั้งใจมั่น และ 7.อุเบกขา ความวางเฉย

        21.บทอภยปริตร การขอให้ลางร้าย สิ่งไม่เป็นมงคล บาปเคราะห์ ฝันร้ายพินาศไปด้วยพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ และสังฆานุภาพ ให้เทพยดาได้ให้ทานรักษาศีล เจริญภาวนา และขอให้อานุภาพของพระพุทธเจ้าปกป้องคุ้มครองรักษา

        22.บทสักกัตวา บทที่สรรเสริญพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ว่ายอดเยี่ยม และขอให้สิ่งไม่ดีมลายสูญไป

        23.บทนัตถิ เม ว่าด้วยที่พึ่งอันประเสริฐ คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์

        24.บทยังกิญจิ ว่าด้วยรัตนะหรือสิ่งมีค่าในโลกนี้ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

        25.บทมงคลจักรวาลใหญ่ บทอานุภาพพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ กำจัดทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวง

        26.บทรตนัตตยัปปภาวาภิยาจนคาถา คาถาที่ขอให้อานุภาพของพระรัตนตรัย ขจัดอุปสรรคทั้งปวง ความสวัสดีมีแก่ประเทศไทย และขอให้เทวดาคุ้มครองรักษา

        27.บทสุขาภิยาจนคาถา ขอให้อานุภาพของพระปริตร เกิดความสุขสวัสดิ์ เทวดาคุ้มครอง ฝนตกต้องตามฤดูกาล อาณาประชาราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุข

        28.บทเทวตาอุยโยชนคาถา ว่าด้วยการขอให้สรรพสัตว์พ้นทุกข์ และเหล่าเทวดาที่มาร่วมอนุโมทนาบุญ ขอให้กลับไป

        29.บทพุทธชัยมงคลคาถา หรือบทถวายพรพระ ว่าด้วยชัยชนะ 8 ประการอันเป็นมงคลของพระพุทธเจ้า

        30.บทชยปริตร บทที่สวดเพื่อให้เกิดชัยมงคล

        31.บทภวตุ สัพพมังคลัง บทที่อ้างอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย เพื่อให้เกิดสรรพมงคล เทวดาคุ้มครองรักษา

        32.บทนักขัตตยักข์ บทที่อ้างอานุภาพพระปริตรที่ได้สาธยายแล้ว กำจัดอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

        33.บทชัยมงคลคาถา บทคาถาสวดเพื่อให้เกิดมีชัยมงคล กล่าวถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีพระกรุณาเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ เป็นสัจวาจาให้เกิดชัยมงคล ดังที่พระองค์ได้ทรงชนะมารที่โคนโพธิพฤกษ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลด 

       ด้วยอานิสงส์ของการสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพุทธบูชา ต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการสร้างบารมี เสริมสิริมงคลให้ผู้สวดมนต์มีสมาธิที่ดี มีสติ ปลอดภัย มีจิตใจแข็งแกร่งและแน่วแน่ ทั้งได้แผ่เมตตาให้กับเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเริ่มต้นปีใหม่ด้วยดี 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม 


advertisement