advertisement

ไทยนำเข้าเกลือจากต่างประเทศ กิโลละไม่ถึง 1บาท ทำเกลือไทยขายไม่ออก


advertisement

      เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 62 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เผยว่า ปัญหาหลักที่ทำให้เกลือไทยขายไม่ออก เกิดจากมีการนำเข้าเกลือต่างประเทศจำนวนมาก ราคาไม่ถึง 1 บาทต่อ กก. ซึ่งต่ำกว่าราคาต้นทุนของเกษตรกรในประเทศ ทั้งที่มีค่าขนส่งข้ามน้ำข้ามทะเลมา ทำให้เกลือทะเลในประเทศขายไม่ออกค้างสต๊อกอยู่ในยุ้งฉางกว่า 25,000 ตัน เกษตรกรชาวนาเกลือขาดเงินทุนหมุมเวียนและไม่มียุ้งฉางรองรับเพียงพอยิ่งกว่านั้นจะมีเกลือฤดูใหม่เริ่มทยอยเก็บตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมนี้ถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าอีกเกือบ 1 ล้านตัน

         ทางกระทรวงได้กำหนด 5 มาตรการเพื่อช่วยเหลือชาวนาเกลือ ดังนี้

         1) มาตรการเร่งระบายเกลือค้างสต็อค

         2) มาตรการจำนำเกลือในยุ้งฉาง

         3) มาตรการสินเชื่อเพื่อซ่อมเสริมสร้างยุ้งฉางและพัฒนาการผลิต

         4) มาตรการแก้ไขกฎระเบียบเพื่อการค้าที่เป็นธรรม

         5) มาตรการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือทะเล


advertisement

        นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังมีมติให้ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ฯ และกรมศุลการกรซึ่งเป็นกรรมการเร่งหามาตรการและแก้ไขกฏระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการนำเข้าและราคาเกลือต่างประเทศเพื่อให้เกิดการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) แก่เกษตรกรชาวนาเกลือโดยเร็ว

เกลือไทยขายไม่ออก


advertisement

        เป็นปัญหาใหญ่ของเศรษฐกิจไทยจริงๆค่ะ สินค้าบางอย่างมีล้นประเทศ แต่กลับมาการนำเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทย

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement