advertisement

1ต.ค.นี้ คนกรุงฯเตรียมจ่ายค่าเก็บ-กำจัดขยะ 80บาท เพิ่มจากเดิม 4เท่า


advertisement

       เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 62 ที่ศาลาว่าการกทม. นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เผยว่า สำนักสิ่งแวดล้อม จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยอัตราใหม่ 80 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ซึ่งจากกรณีที่ คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้พิจารณาร่างฯ เสร็จเรียบร้อยและได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการพิจารณาตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. – 5 ก.พ.62 ผ่านทางสำนักงานเขต 50 เขตและบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดโดยมีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 3,095 ราย ส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ในการขึ้นค่าจัดการขยะมูลฝอย

       สำหรับค่าจัดการมูลฝอยทั่วไปรายเดือน แต่เดิมเก็บเฉพาะค่าเก็บขน ปัจจุบันจะมีการจัดเก็บค่าเก็บขน และค่ากำจัด สำหรับการจัดเก็บนั้นกรณีเศษไม่เกินครึ่งหน่วยให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งหน่วยให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย ปริมาณมูลฝอย 20 ลิตร เทียบเท่า 4 กิโลกรัม แบ่งเป็น

        1) กรณีที่มีวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร ค่าเก็บและขน 40 บาท/เดือน (เดิม 20 บาท/เดือน) ค่ากำจัด 40 บาท/เดือน 

       2) กรณีที่วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร (คิดเป็นหน่วยทุกๆ 20 ลิตร) เช่น มีปริมาณมูลฝอย 40 ลิตร/วัน จะคิดเป็น 2 หน่วย ค่าเก็บและขน หน่วยละ 65 บาท (เดิมหน่วยละ 40 บาท) ค่ากำจัด หน่วยละ 70 บาท

       3) กรณีวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขน 2,450 บาท/เดือน (เดิม 2,000 บาท/เดือน) ค่ากำจัด 2,650 บาท/เดือน 

       4) กรณีวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร) มีค่าเก็บและขนหน่วยละ 3,250 บาท (เดิมหน่วยละ 2,000 บาท) ค่ากำจัดหน่วยละ 3,500 บาท 

       สำหรับขยะติดเชื้อ จะเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมเก็บขน โดยเก็บเป็นรายเดือน 

       1) กรณี วันหนึ่งไม่เกิน 13 ลิตร หรือน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ค่าเก็บและขน 300 บาท/เดือน (จัดเก็บเท่าเดิม 300 บาท/เดือน) ค่ากำจัด 480 บาท/เดือน

       2) กรณีวันหนึ่งเกิน 13 ลิตร หรือน้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม (คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 2 กิโลกรัม เช่น มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 4 กิโลกรัม/วัน จะคิดเป็น 2 หน่วย)ค่าเก็บและขน หน่วยละ 300 บาท เท่าเดิม ค่ากำจัด หน่วยละ 480 บาท ส่วนการจัดเก็บเป็นครั้งคราว ค่าบริการ 3,000 บาท/ครั้ง กรณีระยะทางเกิน 10 กิโลเมตร และคิดเพิ่มขึ้นอีกกิโลเมตรละ 15 บาท

       เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 5,000 บาท จากเดิมเก็บ 2,000 บาท/ครั้ง กรณีระยะทางเกิน 10 กิโลเมตร ให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีกกิโลเมตรละ 20 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 3,000 บาท ค่าเก็บและขน กรณี ไม่เกิน 100 ลิตร หรือน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม เก็บครั้งละ 75 บาท กรณี เกิน 100 ลิตร หรือน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม (คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 15 กิโลกรัม) จัดเก็บหน่วยละ 75 บาท ค่ากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ กรณีไม่เกิน 6.5 ลิตร หรือน้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม จัดเก็บหน่วยละ 8 บาท

       ในส่วนการจัดเก็บเป็นครั้งคราว 

       1) กรณีไม่เกิน 500 ลิตร ค่าเก็บและขน ครั้งละ 125 บาท (เดิมครั้งละ 150 บาท) ค่ากำจัดครั้งละ 130 บาท 

       2) กรณีเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขน ครั้งละ 180 บาท (เดิมครั้งละ 150 บาท) ค่ากำจัดครั้งละ 190 บาท 

       3) กรณีเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร) ค่าเก็บและขนหน่วยละ 245 บาท (เดิมหน่วยละ 150 บาท) ค่ากำจัดหน่วยละ 250 บาท

        สำหรับขยะติดเชื้อ จะเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมเก็บขน โดยเก็บเป็นรายเดือน 

      1) กรณี วันหนึ่งไม่เกิน 13 ลิตร หรือน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ค่าเก็บและขน 300 บาท/เดือน (จัดเก็บเท่าเดิม 300 บาท/เดือน) ค่ากำจัด 480 บาท/เดือน

       2) กรณีวันหนึ่งเกิน 13 ลิตร หรือน้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม (คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 2 กิโลกรัม เช่น มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 4 กิโลกรัม/วัน จะคิดเป็น 2 หน่วย)ค่าเก็บและขน หน่วยละ 300 บาท เท่าเดิม ค่ากำจัด หน่วยละ 480 บาท ส่วนการจัดเก็บเป็นครั้งคราว ค่าบริการ 3,000 บาท/ครั้ง กรณีระยะทางเกิน 10 กิโลเมตร และคิดเพิ่มขึ้นอีกกิโลเมตรละ 15 บาท

       เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 5,000 บาท จากเดิมเก็บ 2,000 บาท/ครั้ง กรณีระยะทางเกิน 10 กิโลเมตร ให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีกกิโลเมตรละ 20 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 3,000 บาท ค่าเก็บและขน กรณี ไม่เกิน 100 ลิตร หรือน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม เก็บครั้งละ 75 บาท กรณี เกิน 100 ลิตร หรือน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม (คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 15 กิโลกรัม) จัดเก็บหน่วยละ 75 บาท ค่ากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ กรณีไม่เกิน 6.5 ลิตร หรือน้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม จัดเก็บหน่วยละ 8 บาท

        ดีเดย์ 1 ต.ค. 62 นี้ ชาวกรุงเทพมหานคร ก็จะมีภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บ – กำจัดขยะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย แต่คาดว่าน่าจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เพราะทางกทม.เองก็ได้มีการสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนแล้ว และส่วนใหญ่เห็นด้วยนั่นเอง

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com


advertisement