advertisement

บริษัท AATระยอง มีโครงการสมัครใจลาออก จ่ายสูงสุด 22.85 เดือน


advertisement

        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแทบทุกด้าน ทำให้หลายบริษัทได้รับผลกระทบส่งผลให้พนักงานเดือดร้อนจำนวนมาก โดยล่าสุด บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือเอเอที โรงงานประกอบรถยนต์ฟอร์ดและมาสด้า ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ล่าสุด เปิดโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (กรณีพิเศษ) โดยผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ พนักงานประจำระดับ Hourly Employee และพนักงานระดับหัวหน้างาน ในสายการผลิต มีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (การนับอายุงานให้นับ ณ วันที่ 30 มิย. 2563) ส่วนอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป (ให้นับถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563) พนักงานที่ครบเกษียณอายุงานในปี 2563 ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้

       พนักงานที่อายุงานน้อยกว่า 1 ปี รับเงินชดเชย 7.51 เดือน พร้อมเงินชดเชย 16,750 บาท

       พนักงานอายุงาน 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี รับเงินชดเชย 10.51 เดือน พร้อมเงินชดเชย 16,750 บาท

       พนักงานอายุงาน 3 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี รับเงินชดเชย 13.51 เดือน พร้อมเงินชดเชย 16,750 บาท

       พนักงานอายุงาน 6 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี รับเงินชดเชย 16.51 เดือน พร้อมเงินชดเชย 16,750 บาท

       พนักงานอายุงาน 10 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี รับเงินชดเชย 19.54 เดือน พร้อมเงินชดเชย 16,750 บาท

       พนักงานอายุงาน 20 ปีขึ้นไป รับเงินชดเชย 22.85 เดือน พร้อมเงินช่วยเหลือ 16,750 บาท [ads]

บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด [ads]


advertisement


advertisement

โครงการสมัครใจลาออก

       ทั้งนี้การเปิดโครงการเกษียณอายุงานก่อนกำหนด เป็นที่ทราบกันดีว่าคำสั่งผลิตและประกอบรถยนต์มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดโรค 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement