advertisement

เช็กเลย ปรับเงินเดือนข้าราชการอัตราใหม่ เริ่มขึ้น 1 พ.ค.นี้ 47 วุฒิการศึกษา ได้เท่าไร


advertisement

        ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 จะมีการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ ซึ่งหนึ่งในกลุ่มที่จะได้รับอัตราใหม่ในกลุ่มข้าราชการ คือ ข้าราชการใหม่ ตัดสินจากคุณวุฒิ (ในประเทศ) ที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 34 คุณวุฒิ ดังนี้ 

         1. วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของแพทยสภา ในสาขาที่มีกําหนดเวลาศึกษา อบรมไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบ วิชาชีพเวชกรรม

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 21,610 – 23,780 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 23,780 – 26,160 บาท

          2. วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา ในสาขาที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 21,610 – 23,780 บาท


advertisement

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 23,780 – 26,160 บาท

          3. วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ในสาขาที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 21,000 – 23,100 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 23,100 – 25,410 บาท

          4. วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา ในสาขาที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 21,000 – 23,100 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 23,100 – 25,410 บาท

          5. ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 19,530 – 21,490 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 21,490 – 23,640 บาท

          6. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางการแพทย์คลินิก ที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทย์คลินิก

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 19,530 – 21,490 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 21,490 – 23,640 บาท


advertisement

          7. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 19,530 – 21,490 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 21,490 – 23,640 บาท

          8. ปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 19,020 – 20,930 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 20,930 – 23,030 บาท

          9. ปริญญาวิทยาศาสตรการแพทย์พื้นฐาน หรือปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเฉพาะสาขาวิชา ที่กําหนดที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาพื้นฐานหลายระดับ ดังนี้

          9.1 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 19,020 – 20,930 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 20,930 – 23,030 บาท

          9.2 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 18,510 – 20,370 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 20,370 – 22,410 บาท

          9.3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 17,500 – 19,250 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 19,250 – 21,180 บาท

          10. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทยคลินิก

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 18,510 – 20,370 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 20,370 – 22,410 บาท

          เงินเดือน ปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต

          11. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาโทในข้อ 13

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 18,510 – 20,370 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 20,370 – 22,410 บาท

          12. ปริญญาโทที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี เฉพาะที่กําหนดในข้อ 19

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 18,510 – 20,370 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 20,370 – 22,410 บาท

          13. ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 17,500 – 19,250 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 19,250 – 21,180 บาท

          14. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 18,020 – 19,830 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 19,830 – 21,820 บาท

          15. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 17,500 – 19,250 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 19,250 – 21,180 บาท


advertisement

          16. ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 17,500 – 19,250 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 19,250 – 21,180 บาท

          17. ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี เฉพาะที่กําหนดในข้อ 19

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 16,610 – 18,280 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 18,280 – 20,110 บาท

          18. ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีทั่วไป ในข้อ 21

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 15,800 – 17,380 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 17,380 – 19,120 บาท

          19. ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กําหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 15,800 – 17,380 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 17,380 – 19,120 บาท

          20. ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตรที่มีหลักสูตร กําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจาก

          วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 15,000 – 16,500 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 16,500 – 18,150 บาท 

 เงินเดือน ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

          21. ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 9

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 15,000 – 16,500 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 16,500 – 18,150 บาท

          22. ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือเทียบเท่า (เฉพาะคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของสายงานคีตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏศิลป์) หรือประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 9 (เฉพาะคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของสายงานอนุศาสน์)

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 15,000 – 16,500 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 16,500 – 18,150 บาท

          23. อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 11,840 – 13,030 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 13,030 – 14,340 บาท

          24. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 11,500 – 12,650 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 12,650 – 13,920 บาท

          25. ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ชั้นสูง คีตศิลป์ชั้นสูง หรือดุริยางคศิลป์ชั้นสูง

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 11,500 – 12,650 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 12,650 – 13,920 บาท

          26. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 10,840 – 11,930 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 11,930 – 13,130 บาท

          27. ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 9,620 – 10,590 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 10,590 – 11,650 บาท

          28. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 9,400 – 10,340 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 10,340 – 11,380 บาท

          29. ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ชั้นกลาง คีตศิลป์ชั้นกลาง หรือดุริยางคศิลป์ชั้นกลาง

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 9,400 – 10,340 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 10,340 – 11,380 บาท

          30. ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 8,930 – 9,830 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 9,830 – 10,820 บาท


advertisement

          เงินเดือน ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

          31. ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ์อนามัย หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน ต่อจากคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 8,790 – 9,670 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 9,670 – 10,640 บาท

          32. ประกาศนียบัตรวิชาชีพของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 8,690 – 9,560 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 9,560 – 10,520 บาท

          33. ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ชั้นต้น คีตศิลป์ชั้นต้น หรือดุริยางคศิลป์ชั้นต้น

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 8,690 – 9,560 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 9,560 – 10,520 บาท

          34. ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 6 – 8

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 8,690 – 9,560 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 9,560 – 10,520 บาท

          วุฒิต่างประเทศ

          อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน 13 คุณวุฒิ (สถานศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศญี่ปุ่น และ Asian Institute of Technology) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 มีดังนี้

          1. Higher National Diploma (HND)

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 14,600 – 16,060 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 16,060 – 17,670 บาท

          2. ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ของสหรัฐอเมริกา สาขาวิชาที่ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ แต่สถาบันได้รับเฉพาะการรับรองวิทยฐานะสถาบัน

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 14,190 – 15,610 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 15,610 – 17,180 บาท

          3. ปริญญาตรีทั่วไป หรือปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกาสาขาวิชาที่ไม่ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ และสถาบันได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบัน หรือปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกาสาขาวิชาที่ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ และสถาบันนั้นได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 15,000 – 16,500 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 16,500 – 18,150 บาท

          4. ปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันที่ไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ แต่ได้รับเฉพาะการรับรองวิทยฐานะสถาบัน

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 15,000 – 16,500 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 16,500 – 18,150 บาท

          5. ปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพหรือ Postgraduate Diploma (หลักสูตรปกติ)

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 15,800 – 17,380 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 17,380 – 19,120 บาท

          6. Postgraduate Diploma (หลักสูตรสําหรับนักศึกษาต่างชาติ)

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 15,400 – 16,940 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 16,940 – 18,640 บาท

          7. ปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา สาขาวิชาที่ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ แต่สถาบันได้รับเฉพาะการรับรองวิทยฐานะสถาบัน โดยไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 16,530 – 18,190 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 18,190 – 20,010 บาท

          8. ปริญญาโททั่วไป หรือปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา สาขาวิชาที่ไม่ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ และสถาบันได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบัน หรือปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันที่ไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ แต่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบัน หรือ Doctor of Pharmacy จากสถาบัน ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพของสหรัฐอเมริกา

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 17,500 – 19,250 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 19,250 – 21,180 บาท

          9. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 18,020 – 19,830 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 19,830 – 21,820 บาท

          10. ปริญญาโทสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 18,510 – 20,370 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 20,370 – 22,410 บาท

          11. ปริญญาโทสาขาวิชาที่กําหนดหลักสูตรการศึกษาต่อจากวุฒิปริญญา ดังนี้ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 19,020 – 20,930 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 20,930 – 23,030 บาท

          12. ปริญญาเอก

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 21,000 – 23,100 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 23,100 – 25,410 บาท

          13. ปริญญาเอกสาขาวิชาที่กําหนดหลักสูตรการศึกษาต่อจากวุฒิปริญญา ดังนี้ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

          – ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

          – อัตราเงินเดือนเดิม : 21,610 – 23,780 บาท

          – อัตราเงินเดือนใหม่ : 23,780 – 26,160 บาท  

       เรียกได้ว่าข้าราชการเฮกันทั่วหน้าเลยทีเดียว การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ 1 พฤษภาคม นี้ 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement