advertisement

เริ่มใช้แล้ว 9 ม.ค. 66 ระบบตัดแต้มใบขับขี่ ทุกคนมี 12 คะแนน รักษาไว้ดีๆ


advertisement

       วันนี้ (9 มกราคม 2566) กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเริ่มเอาจริงแล้ว สำหรับผู้ที่ขับรถผิดกฎจราจรจะได้รับการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ.2565 หรือระบบตัดแต้มใบขับขี่ พร้อมกันทั่วประเทศ

       สาระสำคัญของระบบตัดแต้มใบขับขี่ คือ กำหนดให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ทุกราย ทุกประเภท จะมีคะแนนความประพฤติคนละ 12 คะแนน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้รับใบอนุญาตขับขี่กี่ชนิดก็ตาม หากทำผิดตามกฎจราจรในข้อหาที่ระบุไว้จะถูกตัดคะแนน โดยกรณีที่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใบขับขี่ หรือห้ามขับรถทุกประเภท 90 วัน ซึ่งหากฝ่าฝืนไปขับรถในขณะถูกสั่งพักใช้ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

       นอกจากนี้ หากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่ 3 ภายใน 3 ปี อาจจะถูกสั่งพักใช้มากกว่า 90 วัน และหลังจากนั้นภายใน 1 ปี หากยังถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่อีกเป็นครั้งที่ 4 อาจถูกพิจารณาเพิกถอน ใบอนุญาตขับขี่

       สำหรับวิธีการตัดคะแนนใบขับขี่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบฐานข้อมูลใบสั่ง Police Ticket Management หรือ PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (https://ptm.police.go.th/eTicket)ในการบันทึกการทำผิดกฎจราจร และตัดคะแนนในแต่ละครั้ง 

       โดยการตัดคะแนน มี 2 แบบ 1.ตัดคะแนนทันทีที่ทำผิด เมื่อทำผิดกฎจราจรในข้อหาเป็นปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุ 20 ฐานความผิด แบ่งการตัดคะแนน 4 ระดับ 


advertisement

       ตัด 1 คะแนน หากขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ไม่หลบรถฉุกเฉิน ฯลฯ


advertisement

       ตัด 2 คะแนน หากฝ่าไฟแดง ขับย้อนศร ฯลฯ

       ตัด 3 คะแนน หากขับรถชนแล้วหนี ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ ฯลฯ

       ตัด 4 คะแนน หากเมาแล้วขับ ขับรถในขณะเสพยาเสพติด แข่งรถในทางฯ ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น ฐานความผิดเหล่านี้หากมีโทษปรับ หรือโทษจำคุก แม้ชำระค่าปรับ หรือได้รับโทษแล้ว ก็ยังคงตัดคะแนนจากใบขับขี่ด้วย

       2. ตัดคะแนนเมื่อไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่ง หากทำผิดกฎจราจรในข้อหาที่ตำรวจจราจรออกใบสั่ง ซึ่งเป็นข้อหาที่กฎหมายระบุ 42 ฐานความผิด เช่น ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรในทาง จอดในที่ห้ามจอด ไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่ ขับรถไม่ชิดซ้าย เมื่อได้รับใบสั่ง แล้วไม่ชำระค่าปรับตามกำหนด ก็จะถูกตัดคะแนนใบขับขี่ 1 คะแนน ต่อ 1 ใบสั่งที่ค้างชำระ 

       ส่วนวิธีคืนคะแนน มี 2 แบบ

       1.การคืนคะแนนอัตโนมัติ โดยคะแนนที่ถูกตัดไปในแต่ะครั้งจะได้รับคืนเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันกระทำผิดครั้งนั้นๆ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกตัดเหลือ 0 คะแนน จะได้รับคืนเมื่อพ้นกำหนดเวลาการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ โดยได้รับคืนเพียง 8 คะแนนเท่านั้น

       2.การคืนคะแนนโดยวิธีการเข้ารับการอบรมกับกรมการขนส่ง ทางบก กรณีตรวจสอบคะแนนตนเองแล้วคะแนนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน สามารถขอเข้ารับการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกได้ แต่อบรมได้เพียงปีละ 2 ครั้ง 


advertisement

       บังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศแล้ววันนี้ สำหรับการหักคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับ อาจจะทำเอาผู้ขับขี่หลายคนงงกันอยู่ รอดูว่ากฎหมายนี้จะเป็นยังไง

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement