advertisement

ทนายความหญิง ใส่กางเกงว่าความได้แล้ว มีผลตั้งแต่ 28 มิ.ย.นี้


advertisement

      เรียกร้องและต่อสู้กันมายาวนาน ในที่สุดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็เผยแพร่ ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 ที่ให้ ทนายความหญิงใส่กางเกงว่าความได้แล้ว มีผลตั้งแต่ 28 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป 

      สำหรับเรื่องนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่เมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา โดย นายวิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ประกาศไว้ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

      ความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 27 (3) (จ) และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาทนายความในการประชุมครั้งที่ 2-2/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ให้แก้ไขข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ.2529 ดังต่อไปนี้ 

      ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566”

      ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

      ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 20 แห่งข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ.2529 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน


advertisement


advertisement

      “(2) ทนายความหญิงแต่งกายตามแบบสากลนิยม กระโปรง หรือกางเกงขายาวสีขาว กรมท่า ดำ หรือสีอื่น ซึ่งเป็นสีเข้มและไม่ฉูดฉาด โดยมีรูปแบบที่เหมาะสม เสื้อสีขาว หรือสีตามกระโปรง หรือกางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้นสีขาว น้ำตาล หรือดำ เข้าชุดกันกับเครื่องแต่งกาย”

       ทนายความหญิงแต่งกายตามแบบสากลนิยม กระโปรง หรือกางเกงขายาวสีขาว กรมท่า ดำ หรือสีอื่น ซึ่งเป็นสีเข้มและไม่ฉูดฉาด มีผลตั้งแต่ 28 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement