advertisement

เช็กเลย 39 อาชีพนี้ ห้ามแรงงานข้ามชาติทำในประเทศไทย นายจ้างรู้ไว้


advertisement

       วันที่ 22 มิ.ย.2566 สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เผยแพร่เกี่ยวกับเรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522 ระบุถึง อาชีพที่แรงงานข้ามชาติ สามารถทำได้ และทำไม่ได้  โดยสำหรับอาชีพที่แรงงานข้ามชาติ “ทำไม่ได้” มี 39 อาชีพมีดังนี้

       1. งานกรรมกร
       2. งานกสิกรรรม งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญ งานเฉพาะสาขา หรืองานงานควบคุมดูแลฟาร์ม
       3. งานก่ออิฐ งานช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น
       4. งานแกะสลักไม้
       5. งานขับขี่ยานยนต์ หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ
       6. งานขายของหน้าร้าน
       7. งานขายทอดตลาด
       8. งานควบคุม ตรวจสอบหรือให้บริการบัญชี ยกเว้น งานตรวจสอบภายในชั่วคราว
       9. งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย
       10. งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย

       11. งานทอผ้าด้วยมือ
       12. งานทอเสื่อ หรืองานทำเครื่องใช้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเยื่อไม้ไผ่
       13. งานทำกระดาษสาด้วยมือ
       14. งานทำเครื่องเขิน
       15. งานทำเครื่องดนตรีไทย
       16. งานทำเครื่องถม
       17. งานทำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก
       18. งานทำเครื่องลงหิน

       19. งานทำตุ๊กตาไทย
       20. งานทำที่นอนผ้าห่มนวม
       21. งานทำบาตร
       22. งานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ
       23. งานทำพระพุทธรูป
       24. งานทำมีด
       25. งานทำร่มด้วยกระดาษหรือผ้า
       26. งานทำรองเท้า
       27. งานทำหมวก
       28. งานนายหน้า งานตัวแทน ยกเว้น งานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
       29. งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับงานออกแบบและคำนวณ จัดระบบ วิจัย วางโครงการ ทดสอบ ควบคุมการก่อสร้าง หรือให้คำแนะนำ ทั้งนี้ไม่รวมที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ

       30. งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคา อำนวยการก่อสร้างหรือให้คำแนะนำ
       31. งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย
       32. งานปั้นหรือทำเครื่องปั้นดินเผา
       33. งานมวนบุหรี่ด้วยมือ
       34. งานมัคคุเทศก์ หรืองานจัดนำเที่ยว
       35. งานเร่ขายสินค้า
       36. งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ
       37. งานสาวและบิดเกลียวไหมด้วยมือ
       38. งานเสมียนพนักงานหรืองานเลขานุการ
       39. งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี


advertisement

       อย่างไรก็ดี ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมา ลาว และ กัมพูชา สามารถทำงานได้ มี 2 อาชีพ คือ งานกรรมกร และ งานบ้าน


advertisement

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement