advertisement

เช็กได้เลย เงินเดือนข้าราชการ ปรับใหม่ได้เพิ่มกี่บาท เริ่ม 1 พ.ค.นี้


advertisement

      นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันที่ 1 เม.ย. 2567 เป็นวันข้าราชการพลเรือน ถือโอกาสเปิดเผยความคืบหน้าและความพร้อมในการเตรียมตัวปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 พ.ค. 2567

      ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) มีความพร้อม โดยได้ดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งได้มีการหารือและประสานงานกับสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ขอให้ข้าราชการมั่นใจได้ว่าการปรับขึ้นเงินเดือนครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแน่นอน

      รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2566 มีมติอนุมัติปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีเป้าหมายให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีจะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับ ปวช. จะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 ปี

      ทั้งนี้ เป้าหมายเป็นการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ โดยทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้น (ทุกคุณวุฒิ) และแตกต่างกันตามระดับคุณวุฒิการศึกษา ภายใน 2 ปี (ปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 67 และปีที่ 2 วันที่ 1 พ.ค. 68) รวมทั้งมีการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 2 ครั้ง ให้มีผลใช้บังคับพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในปีที่ 1 และปีที่ 2 โดยปรับเงินเดือนชดเชยในแต่ละปีให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับราชการก่อนวันที่อัตราแรกบรรจุที่กำหนดใหม่มีผลใช้บังคับประมาณ 10 ปี


advertisement

      เปิดอัตราเงินเดือนข้าราชการใหม่ แรกบรรจุตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้น (ทุกคุณวุฒิ) และแตกต่างกันตามระดับคุณวุฒิการศึกษา ภายใน 2 ปี ปีละ 10% โดยมีเป้าหมายการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษา (คุณวุฒิหลัก) ดังนี้


advertisement

ระดับ ปวช.
ปัจจุบัน 8,400-10,340 บาท
ปีที่ 1 ขยับไปเริ่มต้น 10,340-11,380 บาท
ปีที่ 2 ขยับไปเริ่มต้น 11,380-12,520 บาท

ระดับ ปวส.
ปัจจุบัน 11,500-12,650 บาท
ปีที่ 1 ขยับไปเริ่มต้น 12,650-13,920 บาท
ปีที่ 2 ขยับไปเริ่มต้น 13,920-15,320 บาท

ระดับ ปริญญาตรี
ปัจจุบัน 15,000-16,500 บาท
ปีที่ 1 ขยับไปเริ่มต้น 16,500-18,150 บาท
ปีที่ 2 ขยับไปเริ่มต้น 18,150-19,970 บาท

ระดับ ปริญญาโท
ปัจจุบัน 17,500-19,250 บาท
ปีที่ 1 ขยับไปเริ่มต้น 19,250-21,180 บาท
ปีที่ 2 ขยับไปเริ่มต้น 21,180-23,300 บาท

ระดับ ปริญญาเอก
ปัจจุบัน 21,000-23,100 บาท
ปีที่ 1 ขยับไปเริ่มต้น 23,100-25,410 บาท
ปีที่ 2 ขยับไปเริ่มต้น 25,410-27,960 บาท  


advertisement

      “การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการนั้นเป็นไปตามความเหมาะสม คำนึงถึงสถานการณ์โลกและความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต และจะส่งผลให้ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต รวมทั้งเพื่อรักษาและดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพเข้าสู่ระบบราชการ ซึ่งจะเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบราชการไทยต่อไป ในวันนี้ที่เป็นวันข้าราชการพลเรือน ปี พ.ศ. 2567 จึงขอชวนเคาท์ดาวน์ นับถอยหลัง 1 เดือนสู่ข่าวดีของข้าราชการทุกคน” นางรัดเกล้าฯ กล่าว

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement